Chichen Itza ประเทศเม็กซิโก

ชิเชนอิตซา (Chichen Itza) เขตโบราณสถานสำคัญที่แสดงถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวมายาในประเทศเม็กซิโก ภายในพื้นที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าหลายชิ้นเป็นแหล่งโบราณคดีที่สร้างขึ้นโดยชาวมายันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้า เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาทั้งหมดของชาวมายันทั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ศิลปกรรม ดาราศาสตร์ ปฏิทิน เป็นต้น